bodo valentine day status

Valentine day mabla falinai jayw

Valentine day खौ 7 थि फेब्रुवारीनिफ्राय 14 थि फेब्रुवारीसिम फालिनाय जायो। बेखौ गुबैयै मोजां मोनलायनाय सान एबा गोसो थोलायनाय सान महरै फालिबोनाय जादों। इंराजीआव बेखौनो Valentine day होन्नानै बुंनाय जायो, थारैनो बे फोर्बोखौ सोनाब हादोरफोराव बांसिन फालिनाय जायो। बे फोरबोआ गुबैयै सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जोबोर मुंदांखा।
😍😍😍
 Valentine day types
बेफोरनि मुंफोरखौ फारियै होनाय जाबाय - - - -
😍😍😍
7 th February Rose Day   - - -  7 थि फेब्रुवारी बे सानखौ जों rose 🌹 🌹 🌹 day इबा गलाब सान महरै फालिनाय जायो। बे सानखालिनिफ्रायनो गलाब बिबारनि मोदोमनाय आरो गोजा गलाबजों बे वेलेंटाइन सबथाया जागायो। बे सानखालि गोसो थोलायग्राफ्रा गावनि अनजाालि एबा अनजालुनो गलाब बिबार जासिना मोजां मोनलाय फोरमायो। नोंथांमोनाबो सोरखौबा सिरियै मेगन खेबखोमाना दोनदोंब्ला बुंथिना लानो हायाखैब्ला बे सानखाालि गलाब बिबार जासिना गोसोनि खोथा फोरमायथिना लानो खाबु मोनो।
😍😍😍
8 th February Propose Day - - -  2 थि सानखौ प्रपोज सान महरै फालिनाय जायो। नोंथाङाबो सोरखौबा प्रपोज खालामनो थाखाय सानगासिनो दंब्ला बै सानावनो सान्स मोन्नायावनो डान्स मारिनाय बायदि थाबैनो प्रपोज खालामनो हागोन। आवगायावनो मोजां मोनलायखानाय फोरा डेत एबा बहाबा बेरायनो लांजायो।।
bodo funny whatsapp status, 
bodo shayari, bodo valentine day gift 


9 th February Chocolate Day - - - वेलेंटाइन विकनि थामथि साना जादों चोकलेट डे। गोबां बोसोरनिफ्रायनो चोकलेट आ सुबुं माहारिजों गोबां अनसाय जाबोदों। रावबो चोकलेटखौ मोजां मोनै गैया बयबो चोकलेटखौ मोजां मोनखायो। बेबायदिनो बै सानखालि गोसो थोलायग्राफ्रा चोकलेट गिफ्ट होलायो। मानोना मोजां मोनलायनाया चोकलेट बायदि गोदै गोथाव अनलायना थायो ।।
❤️❤️❤️
10 th February Teddy Day--- 4 थि सान टेडीबियर सान महरै फालिनाय जायो। बे सानखालि मोजां मोनलाय फोरनि गोसोआ जोबोर रोमान्टिक आरो हास्थायसुला जायो। बै सानखालि अनजालिनो फुथला एबा टेडीबियर 🐻 गिफ्ट होनो हायो। सिख्लाफोरा बे गिदिर फुथलाखौ बिखायाव गोबाना लानो आरो बिजों जावलिया बायदि रायलायनो जोबोर हास्थायो।
😘😘😘
11 th February Promise Day - - - 5 थि सानखौ प्रोमिस डे फालिनाय जायो। बे सानखालि गोसो थोलायनायफोरा गावजों गाव प्रोमिस लालायो जुगे जुगे अनलायना थानायनि। थार अननाय होलायना गोजोन संसार जानायनि।।
💕💕💕
12 th February Hug 🤗 Day - - - 6 थि सानखौ Hug 🤗 day बुंनाय जायो बे सानाव मोजां मोनलायग्रा फोरा सासे आ सासेखौ गोबालायो अब्लानो गावजों गाव मोनथिलायोदि बेसेबां अनलायो।।।
🥰🥰🥰
13 th February Kiss 😘 Day - - -  7 थि सान 13 थि फेब्रुवारीखौ  किस डे एबा बर'आव खुदुमनाय सान होनना बुङो। मोजां मोनलायनायाव खनसे खुदुमनायानो फोरमायोदि गावनि लोगोखौ बेसेबां हास्थायो। गावनि जिउनि लोगोखौ खुदुमलायनानै फोरमायोदि बियोदि नोंखौ बेसेबां मोननो हास्थायो।।

14 th February Happy Valentines day - - - - जोबथा सानाव रंजा बाजायै पार्टी जालायो। बे सानखालि गावनि जिउनि लोगोजों रंजा बाजायै मोजां मोनलाय, अनलायनाय होलायो आरो बेखौनो बुङो मोजांमोननाय एबा HAPPY VALENTINES DAY...

Valentine day bodo whatsapp status Post a Comment

1 Comments